ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Α.Κ.Σ. ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

    • 2050 Φιά­λες αίμα (από την έναρ­ξη του προ­γράμ­μα­τος εθε­λο­ντι­κής αιμοδ­σί­ας).
    • 450 Ανά­δο­χοι γονείς για τα ορφα­νά της Αρμε­νί­ας.
    • 274 Μαθη­τές (σχο­λι­κό έτος 2012 — 2013).
    • 80 Υπο­τρο­φί­ες αρμε­νιών φοι­τη­τών (συμ­βο­λι­κές υπο­τρο­φί­ες κατά την διάρ­κεια της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας).