ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Για να βοη­θή­σω στο έργο του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού, μπο­ρώ να :

      • Γίνω μέλος
      • Προ­σφέ­ρω δωρεά
      • Προ­σφέ­ρω εθε­λο­ντι­κή εργα­σία
      • Προ­σφέ­ρω είδη για το Bazaar
      • Συμ­με­τέ­χω ενερ­γά σε εκδη­λώ­σεις


Για να υλο­ποι­ή­σου­με τα προ­γράμ­μα­τα χρεια­ζό­μα­στε το ενδια­φέ­ρον και την στή­ρι­ξή σας.

Με χαρά θα δεχθού­με τις προ­σφο­ρές σας , στον Λογα­ρια­σμό της Alpha Bank 114002002005300.