ΣΚΟΠΟΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός επι­διώ­κει την προ­ώ­θη­ση ανθρω­πι­στι­κών αξιών μέσω φιλαν­θρω­πι­κού και πολι­τι­στι­κού έργου. Για την επί­τευ­ξη των στό­χων του:

1) Ενθαρ­ρύ­νει το πνεύ­μα εθε­λο­ντι­σμού και αλλη­λεγ­γύ­ης μετα­ξύ των μελών του.

2) Συμ­με­τέ­χει στις κοι­νω­νι­κές, πολι­τι­στι­κές, ανθρω­πι­στι­κές και εκπαι­δευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της αρμε­νι­κής κοι­νό­τη­τας.

3) Συμπα­ρί­στα­ται σε ανα­ξιο­πα­θού­ντες και πλη­γέ­ντες από πολέ­μους ή φυσι­κές κατα­στρο­φές, με δια­νο­μή τρο­φί­μων, φαρ­μά­κων και παρο­χή κάθε δυνα­τής υλι­κής   και ηθι­κής βοή­θειας.

4) Διορ­γα­νώ­νει κατα­σκη­νώ­σεις για νέους και άπο­ρα παι­διά.

5) Ενθαρ­ρύ­νει τη διδα­σκα­λία της αρμε­νι­κής γλώσ­σας, τη διά­δο­ση και δια­φύ­λα­ξη του αρμε­νι­κού πολι­τι­σμού και παρα­δό­σε­ων, καθώς και την προ­βο­λή της ελλη­νι­κής κουλ­τού­ρας μετα­ξύ των μελών της αρμε­νι­κής δια­σπο­ράς σ όλο τον κόσμο.

6) Δια­τη­ρεί τρά­πε­ζα αίμα­τος.

7) Προ­ω­θεί συνερ­γα­σί­ες με οργα­νώ­σεις που επι­διώ­κουν παρεμ­φε­ρείς σκο­πούς.