ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019–2020

Το Σωμα­τείο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός θα χορη­γή­σει με επι­λο­γή, από τα έσο­δα της Κλη­ρο­νο­μιάς  ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ, που δια­χει­ρί­ζε­ται, σε  τριά­ντα τρεις (33 ) οικο­νο­μι­κά ασθε­νείς μαθη­τές  αρμε­νι­κής κατα­γω­γής που φοι­τούν ή επι­θυ­μούν να φοι­τή­σουν στα  δίγλωσ­σα σχο­λεία του Σωμα­τεί­ου (Νηπια­γω­γείο – Δημο­τι­κό Νίκαιας Αττι­κής, Νηπια­γω­γείο – Δημο­τι­κό – Γυμνά­σιο Αθή­νας, περιο­χή Ν. Κόσμος) βοή­θη­μα  επτα­κο­σί­ων (700) ευρώ  σε κάθε έναν για την πλη­ρω­μή των διδά­κτρων της φοί­τη­σης  τους στα άνω σχο­λεία για το σχο­λι­κό έτος 2019–2020. Το βοή­θη­μα θα κατα­βλη­θεί απευ­θεί­ας στα σχο­λεία φοί­τη­σης των μαθη­τών που θα επι­λε­γούν και θα μειώ­νει κατά το αντί­στοι­χο ποσό τα κατα­βλη­τέα από αυτούς ετή­σια δίδα­κτρα. Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι αρμε­νι­κής κατα­γω­γής, προ­κει­μέ­νου να υπο­βά­λουν αίτη­ση, θα πρέ­πει να προ­έρ­χο­νται  από οικο­γέ­νειες που  πλη­ρούν μία (1) του­λά­χι­στον από τις παρα­κά­τω προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

  1. Με ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μέχρι 10.000 €
  2. Με ένα του­λά­χι­στον άνερ­γο γονέα
  3. Με έναν του­λά­χι­στον γονέα ή τέκνο με ειδι­κές ανά­γκες ή χρο­νί­ως πάσχο­ντα.
  4. Τριών παι­διών και άνω.
  5. Μονο­γο­νεϊ­κές (λόγω χηρεί­ας, αγα­μί­ας, δια­ζυ­γί­ου, διά­στα­σης).

Για την τεκ­μη­ρί­ω­ση των κρι­τη­ρί­ων της Πρό­σκλη­σης, οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να προ­σκο­μί­σουν :

Για αναπηρία/χρόνια πάθη­ση: Από­φα­ση ΚΕΠΑ ή πρω­το­βάθ­μιας υγειο­νο­μι­κής επι­τρο­πής σε ισχύ.

Για το εισό­δη­μα: Εκκα­θα­ρι­στι­κό Α.Α.Δ.Ε έτους 2019 για τα εισο­δή­μα­τα που απο­κτή­θη­καν το 2018.

Τρι­τε­κνί­ας και άνω / Μονο­γο­νει­κό­τη­τας: Πρό­σφα­το πιστο­ποι­η­τι­κό οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης ή αντί­γρα­φο φορο­λο­γι­κής δήλω­σης.

Ανερ­γί­ας: Πρό­σφα­τη βεβαί­ω­ση από τον ΟΑΕΔ ή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση και εκκα­θα­ρι­στι­κό Α.Α.Δ.Ε έτους 2019 από τα οποία προ­κύ­πτει η ανερ­γία.

Για την οικο­γε­νεια­κή σχέ­ση των υπο­ψη­φί­ων μαθη­τών και των κηδε­μό­νων τους που υπο­βάλ­λουν και υπο­γρά­φουν για αυτούς την αίτη­ση, θα πρέ­πει να προ­σκο­μι­στούν πιστο­ποι­η­τι­κό οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης ή αντί­γρα­φο τελευ­ταί­ας φορο­λο­γι­κής δήλω­σης.

Δεδο­μέ­νου ότι το βοή­θη­μα χορη­γεί­ται μόνο σε φτω­χά αρμέ­νια παι­διά, όλοι οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει να συνυ­πο­βά­λουν με την αίτη­ση τους και εκκα­θα­ρι­στι­κό Α.Α.Δ.Ε έτους 2019 για τα εισο­δή­μα­τα που απο­κτή­θη­καν το 2018, για την εκτί­μη­ση της οικο­νο­μι­κής τους κατά­στα­σης.

Οι αιτή­σεις μαζί με τα δικαιο­λο­γη­τι­κά, κατα­τί­θε­νται από 31 Μαΐ­ου έως 26 Ιου­νί­ου 2019, Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή 9.00- 13.00 μ.μ, στη γραμ­μα­τεία του Σχο­λεί­ου που επι­θυ­μούν να φοι­τή­σουν οι υπο­ψή­φιοι (Νίκαια, οδος Μυλασ­σών και Μπε­λο­γιάν­νη τηλ. 210 4906305 , Αθή­να, οδός Σαρ­κου­δί­νου αρ.120, τηλ. 210 9358042), όπου δια­τί­θε­νται και έντυ­πα αιτή­σε­ων κατά το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα.

Οι κηδε­μό­νες των υπο­ψη­φί­ων, θα έχουν ιδιαί­τε­ρη συνέ­ντευ­ξη με Ειδι­κή Επι­τρο­πή που θα συστα­θεί γι΄αυτό και θα απο­τε­λεί­ται από μέλη του Δ.Σ του σωμα­τεί­ου Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός, της Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αρμε­νι­κής Μητρό­πο­λης, της Εκπαι­δευ­τι­κής Επι­τρο­πής των Σχο­λεί­ων του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού και τον διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου που επι­θυ­μεί να φοι­τή­σει ο υπο­ψή­φιος, προς δια­πί­στω­ση της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κής τους κατά­στα­σης και της αρμε­νι­κής κατα­γω­γής τους. Η Ειδι­κή Επι­τρο­πή δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να ζητή­σει από τους ενδια­φε­ρό­με­νους οποιο­δή­πο­τε κατά την κρί­ση της επι­πλέ­ον έγγρα­φο προς από­δει­ξη της συν­δρο­μής των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων χορή­γη­σης του βοη­θή­μα­τος.

Εκ του Δ.Σ
Η Πρό­ε­δρος

Λου­σα­πέρ Σιαν­κα­γιάν