ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι δρα­στη­ριό­τη­τες του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού χρη­μα­το­δο­τού­νται από τις ετή­σιες συν­δρο­μές των μελών του, δωρε­ές, έσο­δα εκδη­λώ­σε­ων (συνε­στιά­σεις, εκδρο­μές, λαχειο­φό­ρος αγο­ρά) καθώς και από την εκμί­σθω­ση κλη­ρο­δο­τη­μά­των.

Σημα­ντι­κό μέρος από τα έσο­δά του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού προ­έρ­χε­ται από το ετή­σιο Bazaar-Αγά­πης που διορ­γα­νώ­νε­ται τα τελευ­ταία 17 χρό­νια.