ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός Ελλά­δας αριθ­μεί 650 εθε­λό­ντριες — μέλη.

Διοι­κεί­ται από εννεα-μελές Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο που εκλέ­γε­ται από τις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις που συγκα­λού­νται ανά διε­τία.
Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο χαράσ­σει και συντο­νί­ζει όλες τις δρα­στη­ριό­τη­τες και τα προ­γράμ­μα­τα, και επο­πτεύ­ει τη λει­τουρ­γία των παραρ­τη­μά­των του.

Για την διε­τία Ιού­νιος 2016 – Μάιος 2018, η σύν­θε­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου είναι:

Πρό­ε­δρος : Σιαν­κα­γιάν Λου­σα­πέρ

Αντι­πρό­ε­δρος : Μπε­κε­ρε­τζιάν Ελι­σά­βετ Εγσα­μπέτ

Γεν.Γραμματεύς : Χαρου­του­νιάν Αλίς

Ειδ.Γραμματεύς : Τζα­νι­κιάν Τζού­λια Ιου­λια­νέ

Ταμί­ας : Μπα­ρα­ζιάν Μάι­ντα-Μαρί-Τερέζ

Λογί­στρια : Μπα­ρο­νιάν Σακέ

Σύμ­βου­λοι : Κουρ­το­γλιάν Νόρα, Σιμο­νιάν Αρμε­νουή, Τσερ­τσιάν Σερ­πουή-Φιλώρ

Γραμ­μα­τεία : Μπα­μπο­γλιάν Χοβίκ

Τα Παραρ­τή­μα­τα του ΑΚΣ Ελλά­δας είναι:

     • «Ρου­πι­νά» — Ν.Κόσμος – Ν.Σμύρνη
     • «Σοσέ» — Νίκαια – Πει­ραιάς
     • «Τζο­βι­νάρ» — Αθή­να – Β.Προάστεια
     • «Ναϊ­ρί» — Π. Φάλη­ρο – Ν. Προ­ά­στεια
     • «Αχτα­μάρ» — Καρέ­ας – Και­σα­ρια­νή