ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός ιδρύ­θη­κε το 1924, λει­τουρ­γεί δε από το 1926 ως ανα­γνω­ρι­σμέ­νο Σωμα­τείο με μή κερ­δο­σκο­πι­κή, εθε­λο­ντι­κή, φιλαν­θρω­πι­κή δρά­ση.

Η ίδρυ­σή του ήταν ο καρ­πός μιάς ενσυ­νεί­δη­της, οργα­νω­μέ­νης κίνη­σης γυναι­κών με έντο­νο αίσθη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης με στό­χος την συμπα­ρά­στα­ση προς τους Αρμε­νί­ους πρό­σφυ­γες που βρή­καν κατα­φύ­γιο στην Ελλά­δα, μετά την Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή.

Αρχι­κά, ο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός λει­τούρ­γη­σε σαν κοι­νω­νι­κή πρό­νοια, βοη­θώ­ντας τους πρό­σφυ­γες ηθι­κά και υλι­κά με τη διορ­γά­νω­ση συσ­σι­τί­ων για από­ρους, περί­θαλ­ψη ηλι­κιω­μέ­νων, παι­δι­κών κατα­σκοι­νώ­σε­ων κλπ. Παράλ­λη­λα τέθη­καν τα θεμέ­λια για την ανέ­γερ­ση υπο­τυ­πω­δών δημο­τι­κών σχο­λεί­ων στις προ­σφυ­γου­πό­λεις της Κοκ­κι­νιάς (σημε­ρι­νή Νίκαια) και Δουρ­γου­τί­ου (σημε­ρι­νος Νέος Κόσμος), όπου είχε μετε­γκα­τα­στα­θεί η πλειο­νό­της των προ­σφύ­γων.

Με την πάρο­δο των ετών, οι Αρμέ­νιοι της δια­σπο­ράς κατά­φε­ραν να βελ­τιώ­σουν το βιο­τι­κό τους επί­πε­δο, γεγο­νός που επέ­τρε­ψε στον Αρμε­νι­κό Κυα­νό Σταυ­ρό να διευ­ρύ­νει τα προ­γράμ­μα­τά του και τις δρά­σεις του, με ανθρω­πι­στι­κά πάντο­τε κρι­τή­ρια.

Μετά τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό στην Αρμε­νία το 1988, ανοί­χθη­κε και­νούρ­γιο πεδίο δρα­στη­ριό­τη­τας και προ­σφο­ράς για όλους τους αρμε­νι­κούς συλ­λό­γους της δια­σπο­ράς. Παράλ­λη­λα με την κινη­το­ποί­η­ση της αρμε­νι­κής κοι­νό­τη­τας, σημα­ντι­κή ήταν επί­σης και η συμ­βο­λή της Ελλη­νι­κής Πολι­τεί­ας που διέ­θε­σε μετα­γω­γι­κά αερο­σκά­φη για απο­στο­λές ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στην νεο­σύ­στα­τη Δημο­κρα­τία της Αρμε­νί­ας.

Δια­χρο­νι­κά, γνώ­μο­νας πάνω στον οποίο προ­σαρ­μό­ζει τη δρα­στη­ριό­τη­τά του ο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός είναι η κάλυ­ψη των ανα­γκών του αρμε­νι­κού λαού, όπως αυτές δια­μορ­φώ­νο­νται και υπα­γο­ρεύ­ο­νται από τις επι­κρα­τού­σες συν­θή­κες.