Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρός και Αρμε­νι­κά Σχο­λεία

Η δρά­ση του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού στην κοι­νι­τι­κή ζωή έχει ως κύριο άξο­να το αρμε­νι­κό σχο­λείο. Σήμε­ρα λει­τουρ­γούν τα παρα­κά­τω σχο­λεία του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού:

Δημο­τι­κό Σχο­λείο ¨Ζαβα­ριάν¨ — Νίκαια

 

Ιστό­το­πος του σχο­λεί­ου

Νηπια­γω­γείο “Χαγια­στάν Ουσα­κλιάν” (Ζαβα­ριάν) — Νίκαια

Δημο­τι­κό Σχο­λείο “Λεβόν & Σοφία Αγκο­πιάν” — Ν.Κόσμος

Νηπια­γω­γείο “Λεβόν & Σοφία Αγκο­πιάν” — Ν.Κόσμος


Γυμνά­σιο “Τζε­να­ζιάν” — Ν.Κόσμος