Ισολογισμός Κληροδοτήματος Τακβόρ Αβεδικιάν έτους 2016