Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο Bazaar Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού 2019 (Πει­ραιάς)

Σαβ­βά­το 7 Δεκεμ­βρί­ου 2019 — Πολι­τι­στι­κό Κέντρο “ΖΑΒΑΡΙΑΝ”
Ν. Μπε­λο­γιάν­νη & Μυλα­σών, Νίκαια — ‘Ωρα έναρ­ξης: 17:00


Ο Αρμε­νι­κός Κυα­νούς Σταυ­ρος διορ­γα­νώ­νει BAZAAR με αρμε­νι­κά παρα­δο­σια­κά φαγη­τά και γλυ­κά.
Τα έσο­δα του BAZAAR θα δια­τε­θούν για φιλαν­θρω­πι­κούς σκο­πούς.